കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: 1 ഏക്കർ കാർഷിക ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാസത്തിൽ 1 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

1 ഏക്കർ കാർഷിക ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാസത്തിൽ 1 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുക

4.4, 1.1 lakh റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 13 min (8 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഞങ്ങളുടെ "1 ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിമാസം സമ്പാദിക്കാം" എന്ന കോഴ്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ സാധ്യതകളും മനസിലാക്കി ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കൂ. ആദായം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും തന്ത്രങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സമഗ്രമായ കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ശരിയായ വിളകൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും സുസ്ഥിരമായ കൃഷിരീതികൾ നടപ്പിലാക്കാമെന്നും നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി വിപണനം ചെയ്യാമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്‌ധ മാർഗനിർദേശത്തിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ഏക്കർ ഭൂമിയെ ഗണ്യമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു കാർഷിക ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളൊരു കർഷകനായാലും, പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭകനായാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ പാത തേടുന്ന ഒരാളായാലും, ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്.

മണ്ണ് തയ്യാറാക്കൽ മുതൽ വിളകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വരെ, ജലസേചനം മുതൽ വിപണനം വരെ കാർഷിക-ഭൂമി മാനേജ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കോഴ്‌സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ലാഭകരമായ വിളകൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്നും ഫലപ്രദമായ കീടനിയന്ത്രണ വിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കാമെന്നും ജലസേചന സംവിധാനങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ശരിയായ ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

കോഴ്‌സിന്റെ അവസാനത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ കാർഷിക ഭൂമി ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഗണ്യമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും ആവശ്യമായ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്‌ത് ഞങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പന്നരായ പരിശീലകരുടെയും ffreedom ആപ്പിന്റെയും സഹായത്തോടെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കൂ.

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
8 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 13 min
12m 21s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

കോഴ്‌സ് ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ അവലോകനവും മറ്റു വിഷയങ്ങളും അറിയാം

2m 53s
play
ചാപ്റ്റർ 2
ഉപദേശകനെ അറിയൂ

കോഴ്‌സ് മെന്റർമാരുടെ ആമുഖവും അവരുടെ പശ്ചാത്തലവും അഗ്രി ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റിലെ അനുഭവവും അറിയാം

3m 15s
play
ചാപ്റ്റർ 3
എങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നേടാൻ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കാം?

കാർഷിക-ബിസിനസ് വിജയത്തിനായി ഒരു പദ്ധതി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും അതിലൂടെ ഒരു ലക്ഷം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാമെന്നും അറിയുക

2m 5s
play
ചാപ്റ്റർ 4
എന്താണ് ഇതിന് ആവശ്യമായ നിക്ഷേപം?

1 ലക്ഷം പ്രതിമാസം കാർഷിക വരുമാനം നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം

4m 39s
play
ചാപ്റ്റർ 5
എങ്ങനെയാണ് മധുചന്ദൻ 1 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 1 ലക്ഷം നേടിയത്?

കോഴ്‌സ് മെന്റർ ഒരു ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷം പ്രതിമാസം വരുമാനം നേടുന്നതെങ്ങനെ എന്നറിയാം

25m 44s
play
ചാപ്റ്റർ 6
1 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷം സമ്പാദിക്കാം?

ഒരു ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷം പ്രതിമാസം വരുമാനം നേടുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും മനസിലാക്കാം

11m 42s
play
ചാപ്റ്റർ 7
ഈ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് അതേ വരുമാനം നേടിയ മറ്റൊരു കർഷകനെ അറിയൂ

ഒരു ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷം പ്രതിമാസം വരുമാനം നേടിയ കർഷകരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങളാക്കാം

7m 52s
play
ചാപ്റ്റർ 8
അടുത്ത പടി

കോഴ്‌സിൽ നേടിയ അറിവ് പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതി.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • തങ്ങളുടെ കൃഷി ഭൂമി മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവരുടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നോക്കുന്ന കർഷകർ ഒരു പുതിയ കാർഷിക-ബിസിനസ് സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർ അഗ്രി ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ പാത തേടുന്ന വ്യക്തികൾ ലാഭകരമായ കൃഷിഭൂമി സംരംഭങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർ സുസ്ഥിരമായ കൃഷിരീതികളിലും കാർഷിക ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പരമാവധി വിളവ് നേടുന്നതിലും താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുകൾ
  • ഒരു പുതിയ കാർഷിക-ബിസിനസ് സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർ
  • അഗ്രി ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ പാത തേടുന്ന വ്യക്തികൾ
  • ലാഭകരമായ കൃഷിഭൂമി സംരംഭങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർ
  • സുസ്ഥിരമായ കൃഷിരീതികളിലും കാർഷിക ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പരമാവധി വിളവ് നേടുന്നതിലും താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുകൾ 
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • ഒരു ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയിൽ പരമാവധി വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിനും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ
  • നിങ്ങളുടെ കാർഷിക ഭൂമിക്കും പ്രാദേശിക വിപണിക്കും അനുയോജ്യമായ വിളകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ
  • മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യവും വിള ഉൽപാദനക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സുസ്ഥിര കൃഷിരീതികൾ
  • നിങ്ങളുടെ വിളകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ കീടനിയന്ത്രണ വിദ്യകൾ
  • ശരിയായ ഉപഭോക്താക്കളെ ടാർഗെറ്റുചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
14 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

1 ഏക്കർ കാർഷിക ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാസത്തിൽ 1 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുക

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക