കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: കോഴി വളർത്തൽ കോഴ്സ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

കോഴി വളർത്തൽ കോഴ്സ്

4.4, 67.8k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
3 hr 1 min (14 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

കോഴി വളർത്തലിന്റെ സാധ്യതകൾ മനസിലാക്കൂ, ഞങ്ങളുടെ പൗൾട്രി ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സിലൂടെ പ്രതിമാസം 2 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കൂ. ഈ കോഴ്‌സ് പ്രജനനം, വിരിയിക്കൽ മുതൽ തീറ്റ പരിപാലനവും രോഗ നിയന്ത്രണവും വരെയുള്ള കോഴി വളർത്തലിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങളൊരു തുടക്കക്കാരനായാലും പരിചയസമ്പന്നനായ കർഷകനായാലും, ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്‌ദ്ധരായ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ നിങ്ങളെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നയിക്കും. കോഴി വളർത്തലിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ വിപണനം ചെയ്യാമെന്നും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വിലയേറിയ കഴിവുകൾ മാത്രമല്ല, മറ്റ് കോഴി കർഷകരുമായും വ്യവസായ പ്രൊഫഷണലുകളുമായും നെറ്റ്‌വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കോഴി വളർത്തൽ ബിസിനസ്സ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യൂ, പൗൾട്രി ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സിലൂടെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കൂ.

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
14 അധ്യായങ്ങൾ | 3 hr 1 min
7m 25s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

വിജയകരമായ ഒരു കോഴി ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ അറിയാം

12m 51s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ മെൻറ്റഴ്സിനെ അറിയൂ

പരിചയസമ്പന്നരായ കോഴി കർഷകരിൽ നിന്ന് ഉൾക്കാഴ്ചയും പ്രചോദനവും നേടാം

7m 53s
play
ചാപ്റ്റർ 3
എന്തുകൊണ്ട് കോഴി വളർത്തൽ?

ഒരു ബിസിനസ് എന്ന നിലയിൽ കോഴി വളർത്തലിന്റെ സാധ്യതകളും നേട്ടങ്ങളും കണ്ടെത്താം

9m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 4
മൂലധനവും ധനകാര്യവും

നിങ്ങളുടെ കോഴി ഫാമിനുള്ള ധനസഹായം എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമാക്കാമെന്നും സാമ്പത്തികം നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും അറിയാം

5m 45s
play
ചാപ്റ്റർ 5
സർക്കാർ പിന്തുണ

കോഴി കർഷകർക്ക് ലഭ്യമായ സർക്കാർ പരിപാടികളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം

16m 45s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ഉടമസ്ഥാവകാശവും രജിസ്ട്രേഷനും

ഒരു കോഴി ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ ആവശ്യകതകൾ മനസ്സിലാക്കാം

21m 5s
play
ചാപ്റ്റർ 7
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ/ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ

ഒരു കോഴി ഫാമിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാമെന്നും നിർമ്മിക്കാമെന്നും അറിയാം

11m 2s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ഭക്ഷ്യസംഭരണം

നിങ്ങളുടെ ഇറച്ചിക്കോഴിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനുമുള്ള മികച്ച വഴികൾ കണ്ടെത്താം

11m 53s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ചിക്കൻ വളർത്തലും പരിപാലനവും

ദിവസേന കോഴികളെ പരിപാലിക്കുന്നതും വളർത്തുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം

20m 53s
play
ചാപ്റ്റർ 10
കുത്തിവയ്പ്പും രോഗങ്ങളും

കോഴി വളർത്തലിൽ രോഗങ്ങളെ എങ്ങനെ തടയാമെന്നും നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും അറിവ് നേടാം

10m 9s
play
ചാപ്റ്റർ 11
റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്

കോഴി വളർത്തലിൽ അപകടസാധ്യതകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യാമെന്നും അറിയാം

8m 34s
play
ചാപ്റ്റർ 12
തൊഴിൽ ആവശ്യകത

തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും കോഴി വളർത്തലിൽ തൊഴിലാളികളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും മനസ്സിലാക്കാം

16m 15s
play
ചാപ്റ്റർ 13
വിപണനവും വിതരണവും

നിങ്ങളുടെ കോഴി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി വിപണനം ചെയ്യാമെന്നും വിതരണം ചെയ്യാമെന്നും അറിയാം

18m 56s
play
ചാപ്റ്റർ 14
ലാഭവളർച്ച

ലാഭം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ കോഴി ഫാമിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താം

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ഒരു കോഴി വളർത്തൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുടക്കക്കാരായ കർഷകർ
  • അവരുടെ നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാൻ നോക്കുന്ന പരിചയസമ്പന്നരായ കർഷകർ 
  • കോഴി വളർത്തൽ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സംരംഭകർ
  • കോഴി വളർത്തലിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാർഷിക വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ
  • ഒരു സൈഡ് ബിസിനസായി ഒരു കോഴി ഫാം ആരംഭിച്ച് അവരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ 
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • കോഴി വളർത്തുന്നതിനും വിരിയിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ
  • കോഴിയിറച്ചിക്കുള്ള തീറ്റ പരിപാലനവും പോഷണവും
  • കോഴി വളർത്തലിലെ രോഗ നിയന്ത്രണവും പ്രതിരോധവും
  • കോഴി ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ
  • കോഴി വളർത്തലിൽ ലാഭവും കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

കോഴി വളർത്തൽ കോഴ്സ്

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക