കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ യോജന: മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈട് രഹിത വായ്പ നേടൂ. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ യോജന: മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈട് രഹിത വായ്പ നേടൂ

4.5, 202 റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 6 min (8 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ffreedom ആപ്പിൻ്റെ "പിഎം വിശ്വകർമ യോജന: ₹3 ലക്ഷം വരെ ഈട് രഹിത വായ്പ നേടൂ" കോഴ്‌സിലേക്ക് സ്വാഗതം.  നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സഹായം തേടുന്ന ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന കരകൗശല വിദഗ്ധനാണെങ്കിൽ, ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. പിഎം വിശ്വകർമ യോജനയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെ വിശദമായി അറിയിക്കുന്നതിനാണ് ഈ കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഈട് രഹിത വായ്പകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

രാജ്യത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലുമുള്ള പരമ്പരാഗത കരകൗശല തൊഴിലാളികളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ 'പിഎം വിശ്വകർമ യോജന' നടപ്പാക്കി. ഈ പദ്ധതിക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാർ 13,000 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഈട് രഹിത ബാങ്ക് വായ്പ 5% പലിശ നിരക്കിൽ ലഭിക്കും. ആദ്യ ഗഡുവായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് 18 മാസത്തെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടാം ഗഡുവായി ലഭിച്ച 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 30 മാസത്തിനകം നൽകും. കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നതിന് പുറമെ വിപണന സൗകര്യവും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിങ്ങൾക്കും ഈ സ്കീമിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് അറിയണോ? എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും! 'പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ യോജന'യുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ കോഴ്‌സ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാവിയെ എങ്ങനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. കൂടാതെ 18 തരം പരമ്പരാഗത കരകൗശല വസ്തുക്കളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? ഈ സർക്കാർ സൗകര്യം വഴി എങ്ങനെ 3 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ ലഭിക്കും? എന്ത് രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്? ഒരു ലോണിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം? പി.എം. വിശ്വകർമ മൊബൈൽ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും അഭിഷേക് രാമപ്പയുടെ മാർഗനിർദേശത്തിന് കീഴിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ യോജനയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട അറിവ് ലഭിക്കും.

അതിനാൽ ffreedom ആപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ കോഴ്‌സിനായി ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ഈ സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ അറിവും നൈപുണ്യവും നേടൂ. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 3 ലക്ഷം രൂപ നേടൂ.

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
8 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 6 min
6m 11s
play
ചാപ്റ്റർ 1
പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ യോജന- ആമുഖം

ഈ മൊഡ്യൂളിലെ പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ യോജന എന്താണ്? ഈ സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയുക

6m 36s
play
ചാപ്റ്റർ 2
പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ യോജനയുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങളും ഗുണഫലങ്ങളും

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ യോജനയുടെ ഗുണങ്ങളെയും നേട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയുക

5m
play
ചാപ്റ്റർ 3
പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമയോജനയുടെയുടെ കീഴിലുള്ള 18 ബിസിനസുകൾ

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ യോജനയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമീണ, നഗര കരകൗശല വിദഗ്ധരുടെ 18 വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുക

22m 10s
play
ചാപ്റ്റർ 4
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ യോജന ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആവശ്യമായ രേഖകളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക

3m 28s
play
ചാപ്റ്റർ 5
3 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എങ്ങനെ ലഭിക്കാം?

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ യോജനയിൽ നിന്ന് 3 ലക്ഷം വായ്പ എങ്ങനെ ലഭിക്കും? വായ്പ നൽകുന്ന ബാങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക

9m 31s
play
ചാപ്റ്റർ 6
പി എം വിശ്വകർമ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ PM വിശ്വകർമ മൊബൈൽ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക

7m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 7
FAQs

പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ യോജനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കണ്ടെത്തുക

5m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 8
സംഗ്രഹം

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നുറുങ്ങുകളും ഉപദേശങ്ങളും നേടുക

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ഈട് രഹിത വായ്പ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ
  • പരമ്പരാഗത ബിസിനസുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ
  • കരകൗശല തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാക്കൾ
  • കരകൗശല വിദഗ്ധരുടെ വികസനത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന എൻ.ജി.ഒ
  • കരകൗശല തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ യോജനയുടെയും അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളുടെയും ഒരു അവലോകനം
  • യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും അപേക്ഷാ ഘട്ടങ്ങളും
  • 3 ലക്ഷം വരെ ഈട് രഹിത വായ്പ എങ്ങനെ ലഭിക്കും?
  • ഉൾപ്പെട്ട 18 ബിസിനസ്സുകളുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ
  • PM വിശ്വകർമ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
25 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

പ്രധാനമന്ത്രി വിശ്വകർമ യോജന: മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈട് രഹിത വായ്പ നേടൂ

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക