കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: കൊഞ്ച് കൃഷി - പ്രതിവർഷം 10 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

കൊഞ്ച് കൃഷി - പ്രതിവർഷം 10 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുക

4.4, 10.1k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 47 min (12 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ലാഭം നേടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ? ഞങ്ങളുടെ "ചെമ്മീൻ ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - പ്രതിവർഷം 10 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കാം" നിങ്ങൾക്ക് തീർത്തും അനുയോജ്യമായിരിക്കും. വിജയകരമായ ഒരു ചെമ്മീൻ ഫാം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു അവലോകനം ഈ കോഴ്‌സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വ്യവസായ വിദഗ്ധനും ചെമ്മീൻ കർഷകനുമായ സണ്ണി ഡിസൂസ ഇസ്രയേലി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്തതിനാൽ ജനപ്രീതി നേടി.

ഇന്ത്യയിലെ ചെമ്മീനിന്റെ വിപണി ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ചെമ്മീൻ കൃഷിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിക്കുന്നത് വരെ, ചെമ്മീൻ കൃഷി വ്യവസായത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ അവശ്യ വിവരങ്ങളും ഈ കോഴ്‌സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾ, സ്റ്റാഫിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ചെമ്മീൻ ഫാം എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാമെന്നും നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും. ഒരു ബിസിനസ്സ് സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ആശങ്കയോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ പരിഹരിക്കാം. ഈ കോഴ്‌സിൽ ഇന്ന് ചേരുന്നതിലൂടെ ചെമ്മീൻ കൃഷിയിൽ വിജയകരമായ ഒരു കരിയറിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് നിങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
12 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 47 min
6m 16s
play
ചാപ്റ്റർ 1
കോഴ്സിന്റെ ആമുഖം

ചെമ്മീൻ കൃഷി കോഴ്സിന്റെ ആമുഖം

3m 15s
play
ചാപ്റ്റർ 2
ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ ആമുഖം

കോഴ്‌സിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഗൈഡിനെ അറിയുക.

18m 53s
play
ചാപ്റ്റർ 3
എന്തുകൊണ്ട് ചെമ്മീൻ കൃഷി?

എന്തുകൊണ്ട് ചെമ്മീൻ കൃഷി ചെയ്യണമെന്നും അവയുടെ പ്രാധാന്യവും അറിയുക.

14m 19s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ചെമ്മീൻ കൃഷിയുടെ ഗുണങ്ങൾ

ചെമ്മീൻ കൃഷിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അറിയുകയും അവയെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.

6m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 5
അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങളും ആവശ്യമായ പോർട്ട്ഫോളിയോയും

ചെമ്മീൻ കൃഷിയെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങളും ആവശ്യമായ പോർട്ട്ഫോളിയോയും

13m 21s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ചെമ്മീൻ കൃഷി - അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ

ചെമ്മീൻ കൃഷിയെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ മനസിലാക്കുക.

8m
play
ചാപ്റ്റർ 7
ചെമ്മീൻ ഇനങ്ങളും ഭക്ഷണ പരിപാലനവും

വിവിധ തരം ചെമ്മീൻ ഇനങ്ങളും അവയുടെ ഭക്ഷണവും പരിപാലനവും

6m 17s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ചെമ്മീൻ - രോഗങ്ങളും കുളം പരിപാലനവും

ചെമ്മീനിനു പിടിപെടുന്ന രോഗങ്ങളും, കുളം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം , അവയുടെ പരിപാലനവും എന്നിവ ഈ മോഡ്യൂളിലൂടെ പഠിക്കുക

4m 5s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ചെമ്മീൻ വളർച്ചയും വിളവെടുപ്പും

ചെമ്മീൻ എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാമെന്നും വിളവെടുപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിധവും മനസിലാക്കാം

5m 15s
play
ചാപ്റ്റർ 10
തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യവും സർക്കാർ പിന്തുണയും

ചെമ്മീൻ കൃഷിയിൽ ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളും സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും

14m 6s
play
ചാപ്റ്റർ 11
വിപണി, കയറ്റുമതി, വിലനിർണ്ണയം

ചെമ്മീൻ കൃഷിയുടെ വിപണി, കയറ്റുമതി, വിലനിർണ്ണയം എന്നിവ ഈ മോഡ്യൂളിലൂടെ പഠിക്കുക

4m 40s
play
ചാപ്റ്റർ 12
നിർദേശങ്ങൾ

ചെമ്മീൻ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെന്റർ നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • പുതിയ ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ തേടുന്ന സംരംഭകർ
  • അക്വാകൾച്ചർ വ്യവസായത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർ
  • തങ്ങളുടെ കൃഷിരീതി വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കർഷകർ
  • ചെമ്മീൻ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ 
  • കാർഷിക, അക്വാകൾച്ചർ മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രൊഫഷണലുകളും
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • ചെമ്മീൻ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ കൊഞ്ചുകളുടെ വിപണി ആവശ്യകതയും
  • ഉപകരണങ്ങൾ, സ്റ്റാഫ്, വിപണനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒരു ചെമ്മീൻ ഫാം സജ്ജീകരിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും എങ്ങനെയെന്നറിയാം
  • ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ
  • കൊഞ്ചിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള മികച്ച രീതികൾ
  • വിൽപനയ്ക്കും വിതരണത്തിനുമായി ചെമ്മീൻ സംസ്കരണത്തിനും പാക്കേജിംഗിനുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

കൊഞ്ച് കൃഷി - പ്രതിവർഷം 10 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുക

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക