കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: സംയോജിത ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - കൃഷിയിൽ നിന്ന് 365 ദിവസവും സമ്പാദിക്കു. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

സംയോജിത ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - കൃഷിയിൽ നിന്ന് 365 ദിവസവും സമ്പാദിക്കു

4.5, 43.8k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
3 hr 50 min (12 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഏറ്റവും പുതിയതും സുസ്ഥിരവുമായ കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിന് എങ്ങനെ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ ധാരണ നൽകുന്നതിന് ഈ കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരവുമായ രീതിയിൽ വിളകൾ വളർത്തുന്നതിനും കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു രീതിയാണ് സംയോജിത കൃഷി. വിവിധ കൃഷിരീതികൾ സംയോജിപ്പിച്ച് സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമീപനമാണിത്. ഈ കോഴ്‌സിൽ, സംയോജിത ജൈവകൃഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ തരം സംയോജിത കൃഷിയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

സംയോജിത കൃഷിയുടെ നേട്ടങ്ങളും അത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിന്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ലാഭവും എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ, വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാമെന്നും ചെലവ് കുറയ്ക്കാമെന്നും നിങ്ങളുടെ ഫാമിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. കന്നുകാലികൾ, അഗ്രോഫോറസ്ട്രി, അക്വാകൾച്ചർ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സംയോജിത കൃഷിയും കോഴ്‌സിലുണ്ട്.

സംയോജിത കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ഒരു സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായം എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം, രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാം, നടപ്പിലാക്കാം തുടങ്ങിയ പ്രായോഗിക കഴിവുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധരായ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും വിജയിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകളും നുറുങ്ങുകളും നൽകുകയും ചെയ്യും.

നിങ്ങളുടെ കൃഷിരീതികളിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഫാമിനെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുമുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സിനായി ffreedom ആപ്പിൽ ഇന്നുതന്നെ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്‌ത് ഈ സുസ്ഥിരവും ലാഭകരവുമായ കൃഷിരീതിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ തുടങ്ങൂ.

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
12 അധ്യായങ്ങൾ | 3 hr 50 min
14m 52s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ഈ നൂതന കൃഷിരീതിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം

13m 17s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ മെൻറ്റഴ്സിനെ അറിയൂ

സംയോജിത കൃഷി മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം

19m 1s
play
ചാപ്റ്റർ 3
എന്തുകൊണ്ട് സബ്‌മിശ്ര കൃഷി?

വ്യത്യസ്ത കൃഷിരീതികൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളും സാധ്യതകളും കണ്ടെത്താം

14m 34s
play
ചാപ്റ്റർ 4
സബ്‌മിശ്ര കൃഷി ആരംഭിക്കാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാകാം?

ഒരു സംയോജിത ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ ശരിയായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാമെന്നും തയ്യാറെടുക്കാമെന്നും അറിയാം

23m 35s
play
ചാപ്റ്റർ 5
മൂലധനവും സർക്കാർ പിന്തുണയും

സംയോജിത കൃഷിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ലഭ്യമായ സാമ്പത്തിക, സർക്കാർ വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം

22m 55s
play
ചാപ്റ്റർ 6
സബ്‌മിശ്ര കൃഷി തരങ്ങൾ

വിവിധ തരത്തിലുള്ള സംയോജിത കൃഷിയും നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായതും കണ്ടെത്താം

18m 7s
play
ചാപ്റ്റർ 7
ഉപകൃഷികൾ

വ്യത്യസ്‌ത ഉപ-വ്യാപാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയെ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിൽ എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കാമെന്നും അറിയാം

20m 22s
play
ചാപ്റ്റർ 8
സബ്‌മിശ്ര കൃഷിയിൽ നിന്ന് 365 ദിവസം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാം

സംയോജിത കൃഷിയിലൂടെ വർഷം മുഴുവനും വരുമാനം നേടാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം

19m 17s
play
ചാപ്റ്റർ 9
സാങ്കേതികവിദ്യയും ജല ആവശ്യകതകളും

സംയോജിത കൃഷിയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ജല മാനേജ്മെന്റിന്റെയും പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം

21m 39s
play
ചാപ്റ്റർ 10
രാസവളങ്ങളും സീസണും

രാസവള ഉപയോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും സംയോജിത കൃഷിയിലെ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം

16m 15s
play
ചാപ്റ്റർ 11
വിപണി

കമ്പോള പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും സംയോജിത കൃഷിയിലെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും അറിയാം

23m 36s
play
ചാപ്റ്റർ 12
ഉപസംഹാരം

സംയോജിത കൃഷിയിൽ സുസ്ഥിരതയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും അറിയാം

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • അവരുടെ കൃഷിരീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന കർഷകരും കൃഷിക്കാരും 
  • സ്വന്തമായി സംയോജിത കാർഷിക ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ
  • അവരുടെ അറിവും നൈപുണ്യവും വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാർഷിക വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രൊഫഷണലുകളും 
  • സമഗ്രമായ കൃഷി രീതികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും സുസ്ഥിരത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും
  • സുസ്ഥിര ഭക്ഷണം വഴി പരിസ്ഥിതിയെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്ന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ തത്വങ്ങളും ആശയങ്ങളും അവയുടെ നേട്ടങ്ങളും
  • സംയോജിത ജൈവകൃഷി, കന്നുകാലികൾ, കാർഷിക വനവൽക്കരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സംയോജിത കൃഷി
  • എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിൽ ഒരു സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായം രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യാം
  • ചെലവും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതവും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ലാഭവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ
  • ഒരു സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രായോഗിക കഴിവുകളും സാങ്കേതികതകളും
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

സംയോജിത ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - കൃഷിയിൽ നിന്ന് 365 ദിവസവും സമ്പാദിക്കു

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക