കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: പുലാസൻ ഫാമിംഗ് കോഴ്സ്- ഏക്കറിന് 2-3 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കാം!. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

പുലാസൻ ഫാമിംഗ് കോഴ്സ്- ഏക്കറിന് 2-3 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കാം!

4.7, 68 റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 42 min (14 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

പുലാസാൻ എന്ന പഴം ഇന്ത്യയിൽ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ഇത് വളരെ പുതിയ ഒരു തരം കൃഷിയാണ് എന്ന് പറയാം. എക്സോട്ടിക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന ഇനത്തിൽ പെടുന്നവയാണ് ഈ പഴ വർഗ്ഗം. എക്സോട്ടിക് എന്നാൽ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതും പൊതുവെ അങ്ങനെ കണ്ടു വരാത്തതും  എന്ന അർത്ഥമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ അകത്തും പുറത്തും നല്ല വിപണന സാധ്യതയുള്ള ഒന്ന് കൂടിയാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട്. കേരളത്തിലും ഇതിന് മാർക്കറ്റ് വന്ന്  തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 

ഞങ്ങളുടെ ഈ കോഴ്സ് പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പുലാസാൻ എന്ന ഈ പഴത്തിന്റെ കൃഷിയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ബിസിനസ്സ് സാധ്യതകളെ പറ്റിയുമാണ്.  ഈ കൃഷിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദമായി - അത് ആരംഭിക്കാൻ നേരത്തുള്ള സ്ഥലവും മാറ്റ് ആവശ്യങ്ങളും,  നിയമാശ്രിതമായ അഥവാ ലീഗൽ പ്രോസസ്സ് ഉൾപ്പടെ എല്ലാം ഈ കോഴ്‌സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും. ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പുലാസാൻ കൃഷി സ്വയം തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ അറിവും ലഭിക്കും എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. അതുകൂടാതെ, ഇത്തരം പഴങ്ങളുടെ കൃഷി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന സർക്കാർ വക ആനുകൂല്യങ്ങളും ലോൺ സൗകര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
14 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 42 min
4m 28s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

പുലാസൻ പഴകൃഷി കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അറിയുക.

2m 4s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുക

ഈ കോഴ്‌സിലുടനീളം നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ പരിചയപെടുക.

8m 22s
play
ചാപ്റ്റർ 3
പുലസൻ പഴം കൃഷി- അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ

പുലാസൻ പഴ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തോകെയാണെന്ന് അറിയാം. അതിന്റെ ഉത്ഭവം, ബിസിനസ് സാധ്യതകൾ, നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

7m 12s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ഭൂമി, കാലാവസ്ഥ, കാലാവസ്ഥാ ആവശ്യകതകൾ

ഈ മൊഡ്യൂൾ പുലാസൻ പഴ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ്, കാലാവസ്ഥ, എന്നിവ ഈ മോഡ്യൂളിലൂടെ അറിയുക .

6m 37s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ആവശ്യമായ മൂലധനം, വായ്പ, സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങൾ

ആവശ്യമായ മൂലധനം, വായ്പ, സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പുലാസൻ പഴ കൃഷിയുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യകതകൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.

8m 54s
play
ചാപ്റ്റർ 6
പുലസൻ പഴങ്ങൾ

ഈ പുലാസൻ പഴത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും തരങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുക.

6m 48s
play
ചാപ്റ്റർ 7
പുലാസൻ പഴ കൃഷിയുടെ ജീവിത ചക്രം

ആസൂത്രണവും തയ്യാറെടുപ്പും മുതൽ വിളവെടുപ്പും വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും വരെയുള്ള പുലാസൻ പഴ കൃഷിയുടെ മുഴുവൻ ജീവിത ചക്രവും ഈ മൊഡ്യൂൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.

7m 24s
play
ചാപ്റ്റർ 8
മണ്ണും നിലവും തയ്യാറാക്കൽ

ഈ മൊഡ്യൂൾ പുലാസൻ പഴങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മണ്ണും നിലവും ഒരുക്കുന്ന വിദ്യകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.

6m 57s
play
ചാപ്റ്റർ 9
തൊഴിൽ, നടീൽ

ഈ മൊഡ്യൂൾ പുലാസൻ പഴങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തൊഴിൽ ആവശ്യകതകളും നടീൽ സാങ്കേതികതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

7m 40s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ജലസേചനവും വളവും

ഈ മൊഡ്യൂൾ പുലാസൻ പഴ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ജലസേചന, വളപ്രയോഗ രീതികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

7m 47s
play
ചാപ്റ്റർ 11
മൂല്യവർദ്ധന, വിലനിർണ്ണയം, രോഗ നിയന്ത്രണം

പുലാസൻ പഴത്തിന്റെ മൂല്യവർദ്ധന, വിലനിർണ്ണയം, രോഗനിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ രീതികൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

12m 31s
play
ചാപ്റ്റർ 12
വിളവെടുപ്പ്, ഗതാഗതം, ആവശ്യം, വിപണനം, കയറ്റുമതി

പുലാസൻ പഴത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പ്, ഗതാഗതം, ആവശ്യം, വിപണനം, കയറ്റുമതി എന്നിവ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു

7m 33s
play
ചാപ്റ്റർ 13
വരുമാനവും ചെലവും

ഈ മൊഡ്യൂൾ പുലാസൻ പഴ കൃഷിയുടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനത്തെയും ചെലവിനെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുക.

5m 56s
play
ചാപ്റ്റർ 14
ഉപദേശകന്റെ വെല്ലുവിളികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

പുലാസൻ പഴകൃഷിയിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകുകയും ഈ വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • വിദ്യാഭാസ യോഗ്യത: ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളോ പ്രായപരിധിയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല
  • സ്ഥലം: പുലാസാൻ കൃഷിയെ പറ്റിയുള്ള ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൃഷിയിടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തമമാണ്. കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശങ്ങളും മറ്റും ചെയ്തു പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാകും.
  • കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യം- നിങ്ങൾക്ക് കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യം നന്നായി ഈ കോഴ്സിലൂടെ മുതലാക്കാം.
  • ബിസിനസ്സിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം- പൊതുവെ ബിസിനസ്സ് നടത്താൻ താല്പര്യമുള്ളയാളാണെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കാണ്
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • പുലാസാൻ കൃഷി ഒരു എങ്ങനെ തുടങ്ങാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം
  • ഈ കൃഷി തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയെന്നും മറ്റു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയാം
  • ഇത്തരം ഒരു കൃഷി തുടങ്ങാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ആവശ്യമുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ ചിലവുകളെപ്പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും
  • നിങ്ങളുടെ പുലാസാൻ പഴങ്ങൾ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാമെന്നും അതിന്റെ പല ടെക്ക്നിക്കുകളും മനസ്സിലാക്കാം
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
23 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

പുലാസൻ ഫാമിംഗ് കോഴ്സ്- ഏക്കറിന് 2-3 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കാം!

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക