ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ കാണുന്ന ഓൺലൈൻ ഫാർമിംഗ് കോഴ്സുകൾ | ffreedom app

 
വ്യക്തിഗത ധനകാര്യ കോഴ്‌സുകൾ(14)
കൃഷി കോഴ്‌സുകൾ(16)
ബിസിനസ്സ് കോഴ്‌സുകൾ(35)
 
 
Ffreedom App

ffreedom app ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ, റഫറൽ കോഡ് ആയ LIFE കൊടുക്കു, അതിലൂടെ 3,000 രൂപ വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉടൻ നേടു