കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: IPO കോഴ്സ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

IPO കോഴ്സ്

4.5, 39.1k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 25 min (10 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

IPO കോഴ്സ് - നിങ്ങളുടെ പണം നിക്ഷേപിച്ചു ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാം എന്ന കോഴ്സ് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗുകളുടെ (ഐ‌പി‌ഒകൾ) ലാഭകരമായ നിക്ഷേപം എങ്ങനെ നടത്താമെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസിലാകും വിധം പ്രായോഗികമായ രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ഐപിഒ നിക്ഷേപ പരിജ്ഞാനത്തിനുള്ള നിലവിലെ വിപണി ആവശ്യം ഉയർന്നതാണ്. അതുവഴി, ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രായോഗികവും അനുവർത്തിക്കാവുന്നതുമായ തന്ത്രങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് ഈ കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. കോഴ്‌സിലൂടെ, സാധ്യതയുള്ള ഐ‌പി‌ഒ നിക്ഷേപങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യാമെന്നും വിലയിരുത്താമെന്നും വിപണി സാഹചര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എങ്ങനെ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

കോഴ്‌സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന അമൂല്യമായ നിക്ഷേപ വിവരങ്ങൾക്ക് പുറമേ സാമ്പത്തിക വിജയത്തിനുള്ള സാധ്യതകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. IPO-കൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെയും Zerodha, ProStocks എന്നിവയിലൂടെയും മറ്റും ബുദ്ധിപരമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ ഗണ്യമായ വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗുകളിൽ (ഐ‌പി‌ഒകൾ) നിക്ഷേപം നടത്തുക എന്ന ആശയം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, ആ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഒരു പരിഹാരം നൽകാനുമാണ് ഈ കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് IPO കോഴ്‌സിന് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഞങ്ങളുടെ കോഴ്‌സ് വീഡിയോ കാണാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹൃദ്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഉടൻ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഭാവിയിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി സ്വീകരിക്കുക.

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
10 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 25 min
9m 37s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ഐപിഒ ആമുഖം

ഐ‌പി‌ഒ യെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും, നിക്ഷേപം രീതികളും എങ്ങനെ നിക്ഷേപം നടത്താമെന്നതിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖം.

14m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 2
ഐപോയെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

ഐ‌പി‌ഒകളുടെ വസ്തുതകളിൽ കമ്പനികൾ മൂലധനം സ്വരൂപിക്കുന്നതും ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉൾപ്പെടുന്നു, അതേസമയം കൃത്യമായ വിജയം, ലാഭം മിഥ്യകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

8m 38s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ഐപിഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ

ഐപിഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രത്യേക വാക്യങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥവും അറിയുക.

3m 25s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ഐപിഓ തരങ്ങൾ

രണ്ട് തരം ഐപിഒകൾ: നിശ്ചിത വില (കമ്പനി അണ്ടർ റൈറ്റർമാർ നിശ്ചയിച്ചത്), ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് (നിക്ഷേപകരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച്). എന്നിവയെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയുക.

3m 50s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ഒരു ഐപിഒയിലെ ഓഹരിയുടെ വില എങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്

ഫിക്‌സഡ് പ്രൈസിംഗ് രീതിയും ബുക്ക് ബിൽഡിംഗും ഐപിഒയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കമ്പനികൾക്ക് ലഭ്യമായ ഓപ്ഷനുകളാണ്. അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക.

3m 20s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ഒരു ഐപിഒയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

ഒരു ഐപിഒയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകതകൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക.

12m 58s
play
ചാപ്റ്റർ 7
ഒരു ഐപിഒയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള 8 ഘട്ടങ്ങൾ

ഐ‌പി‌ഒയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനുള്ള 8 വഴികളെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയുക.

3m 37s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ഒരു ഐപിഒയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പിന്തുടരേണ്ട മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ

ഒരു ഐ‌പി‌ഒയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗവേഷണം മുതൽ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് വരെ ഉപയോഗപ്രദമായ എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പഠിക്കുക.

9m 20s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ഐപിഓ നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങൾ

ഐ‌പി‌ഒകളിൽ പരമാവധി വരുമാനം നേടുന്നതിനുള്ള നിക്ഷേപ സമീപനം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് കണ്ടെത്തുക

13m 26s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ഒരു കമ്പനിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം

ഒരു കോർപ്പറേഷന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികളും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുക.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • നടപടിക്രമങ്ങളും മികച്ച രീതികളും ഉൾപ്പെടെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗുകളിൽ (ഐപിഒകൾ) എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് അറിയുക.
  • ജനപ്രിയ ഐ‌പി‌ഒ വസ്‌തുതകളും മിഥ്യകളും മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്ഷനിൽ നിന്ന് വസ്തുത പറയാനുള്ള കഴിവും.
  • ഐപിഒ ഓഹരി വിലകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു
  • ലഭ്യമായ വിവിധ നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങളും ഐപിഒകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതാ നിയന്ത്രണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക.
  • ഐപിഒ വിപണിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക പദാവലിയെയും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗുകളിൽ (ഐപിഒ) നിക്ഷേപം നടത്താൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഡീലർമാരും നിക്ഷേപകരും
  • ഐപിഒകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക, ബിസിനസ് വിദഗ്ധർ
  • ഒരു ഐപിഒ വഴി ധനസമാഹരണം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് ഉടമകളും സംരംഭകരും
  • ഐപിഒ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും നിക്ഷേപ സാങ്കേതികതകളെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ
  • സാമ്പത്തിക മേഖലയിലോ ഓഹരി വിപണിയിലോ ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരാൾ.
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
14 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

IPO കോഴ്സ്

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക