കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷി- പ്രതിമാസം 9 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കൂ. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷി- പ്രതിമാസം 9 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കൂ

4.4, 8.8k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
3 hr 27 min (12 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ffreedom Appൽ മാത്രം ലഭ്യമായ "ഒയ്‌സ്റ്റർ മഷ്‌റൂം ഫാമിംഗ്- പ്രതിമാസം 9 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കൂ" എന്ന കോഴ്‌സിലേക്ക് സ്വാഗതം. മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷിയിലൂടെ തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തി ശ്രീ. ജിത്തു തോമസ് ആണ് ഈ കോഴ്‌സ് നയിക്കുന്നത്.കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിറവം സ്വദേശിയാണ് ജിത്തു തോമസ്. 19-ാം വയസ്സിൽ അമ്മ ലീനയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് ജിത്തു കൂൺ കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ഡിപ്ലോമയും ഫിസിക്സിൽ ബിരുദവും നേടിയ ജിത്തു മുഴുവൻ സമയവും കൃഷിക്കായി സമർപ്പിച്ചു. തന്റെ  ഒയ്‌സ്റ്റർ മഷ്‌റൂം ഫാമിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ജിത്തു ഇന്ന് സമ്പാദിക്കുന്നത്. കൃഷിയിൽ നിരവധി അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ജിത്തു ഇപ്പോൾ ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ തൻ്റെ ഈ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ അറിവുകളും നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നു.കൂൺ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ, കൂൺ ഇനങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ ആവശ്യകതകൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, മൂലധനം, ലൈസൻസുകൾ, സർക്കാർ പിന്തുണ, വിതയ്ക്കൽ പ്രക്രിയ, കീടനിയന്ത്രണം, കൃഷിരീതികൾ, വിത്ത് ഉത്പാദനം, വിപണനം, വിൽപ്പന, മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ,  ബിസിനസ് പ്ലാൻ, വെല്ലുവിളികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷിയുടെ പ്രായോഗിക മാർഗനിർദേശവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു.അതിനാൽ, മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ കൂൺ കൃഷി യാത്ര വിജയകരമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനും കോഴ്‌സിൽ ഇപ്പോൾ എൻറോൾ ചെയ്യുക.

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
12 അധ്യായങ്ങൾ | 3 hr 27 min
10m 42s
play
ചാപ്റ്റർ 1
മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷിയുടെ ആമുഖം

മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷിയുടെ ചരിത്രവും കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രാധാന്യവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക

14m 34s
play
ചാപ്റ്റർ 2
കൂൺ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ

അവശ്യ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും രീതികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൂൺ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക

22m 48s
play
ചാപ്റ്റർ 3
വിവിധയിനം കൂണുകൾ, കാലാവസ്ഥാ ആവശ്യകതകൾ, ഉൽപ്പാദന ചക്രം

മികച്ച ഫലങ്ങൾക്കായി വിവിധ കൂൺ ഇനങ്ങൾ, അവയുടെ കാലാവസ്ഥാ ആവശ്യകതകൾ, ഉൽപാദന ചക്രം എന്നിവ കണ്ടെത്തുക

7m 59s
play
ചാപ്റ്റർ 4
മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ

വിജയകരമായ മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ ഫാം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക

21m 1s
play
ചാപ്റ്റർ 5
മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ മൂലധനവും ലൈസൻസുകളും സർക്കാർ പിന്തുണയും

മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ, ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യകതകൾ, ലഭ്യമായ സർക്കാർ പിന്തുണ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നേടൂ

24m 43s
play
ചാപ്റ്റർ 6
മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷിയിൽ വിതയ്ക്കൽ പ്രക്രിയയും കീട നിയന്ത്രണവും

ആരോഗ്യകരമായ കൂൺ വിള ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വിതയ്ക്കൽ പ്രക്രിയയും ഫലപ്രദമായ കീടനിയന്ത്രണ നടപടികളും പഠിക്കൂ

23m 22s
play
ചാപ്റ്റർ 7
മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷി - ഒരു പ്രായോഗിക വഴികാട്ടി

സബ്സ്ട്രൈറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ എങ്ങനെ വളർത്താമെന്ന് മനസിലാക്കുക

14m 25s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ലാബിൽ മുത്തുച്ചിപ്പി മഷ്റൂം വിത്തുത്പാദനം - ഒരു പ്രായോഗിക ഗൈഡ്

ഗുണനിലവാരവും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ലാബ് ക്രമീകരണത്തിൽ മുത്തുച്ചിപ്പി മഷ്റൂം സ്പോൺ എങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തുക

22m 54s
play
ചാപ്റ്റർ 9
കൂൺ കൃഷിയിൽ വിപണനം, വിൽപ്പന, മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ, വിൽപ്പന, കൂൺ കൃഷി വ്യവസായത്തിലെ മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്നിവ മനസിലാക്കൂ

15m 54s
play
ചാപ്റ്റർ 10
മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷിക്കുള്ള യൂണിറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ്

ചിലവ് വിശകലനവും വരുമാന പ്രവചനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷിയുടെ പിന്നിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുക

12m 49s
play
ചാപ്റ്റർ 11
മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷിക്കുള്ള ബിസിനസ് പ്ലാൻ

ഉൽപ്പാദനം മുതൽ വിപണനം വരെയുള്ള എല്ലാ അവശ്യ വശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിങ്ങളുടെ മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷി സംരംഭത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സമഗ്ര ബിസിനസ് പ്ലാൻ വികസിപ്പിക്കുക

13m
play
ചാപ്റ്റർ 12
വെല്ലുവിളികളും ഉപസംഹാരവും

മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷിയിലെ വെല്ലുവിളികൾ തിരിച്ചറിയുക, വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളോടെ കോഴ്‌സ് കണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക

നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
25 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷി- പ്രതിമാസം 9 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കൂ

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക