കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: സി എസ് സുധീറിനൊപ്പം പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ യാത്ര. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

സി എസ് സുധീറിനൊപ്പം പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ യാത്ര

4.4, 13.2k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
2 hr 41 min (7 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

"പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോർ ബിസിനസ് ട്രാൻസ്‌ഫോർമേഷൻ കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ്" എന്നത് കിരാന സ്റ്റോർ ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ ബിസിനസുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വിപണിയിൽ മത്സരക്ഷമത നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമഗ്ര ഗൈഡാണ്. കോഴ്‌സിനെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഓരോന്നും വിജയകരമായ കിരാന സ്റ്റോർ നടത്തുന്നതിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ബിസിനസ്സ് ഉടമയയെ കുറിച്ചുള്ള ആമുഖം: ഈ മൊഡ്യൂൾ കിരാന സ്റ്റോർ വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചും ബിസിനസ്സ് ഉടമയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും ഒരു അവലോകനം നൽകുന്നു. ഒരു കിരാന സ്റ്റോർ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും, ആവശ്യമായ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും, നിങ്ങളുടെ പുതിയ സംരംഭത്തിൽ ഉത്സാഹവും ആത്മവിശ്വാസവും പുലർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ബിസിനസിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും മനസ്സിലാക്കൽ: കിരാന സ്റ്റോർ ഉടമകൾ നേരിടുന്ന പൊതുവായ വെല്ലുവിളികളും അവ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്നും ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കിരാന സ്റ്റോർ ഉടമകൾ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ സർഗ്ഗാത്മകത പുലർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ശക്തമായ ഉപഭോക്തൃ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

ഒരു പരിവർത്തന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കൽ: ഈ മൊഡ്യൂൾ ബിസിനസ്സ് നവീകരിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെയും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ ബിസിനസ്സ് സമ്പ്രദായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെയും നേട്ടങ്ങളും ഒരു പരിവർത്തന പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

പരിവർത്തനത്തിന്റെ നിർവ്വഹണം: ഈ മൊഡ്യൂൾ പരിവർത്തന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഒപ്പം ട്രാക്കിൽ എങ്ങനെ തുടരാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശവും നൽകുന്നു. പരിവർത്തന പ്രക്രിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും തടസ്സങ്ങൾ മറികടക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ടിപ്‌സുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ട്രാൻസ്‌ഫോർമേഷൻ കഥകൾ: കോഴ്‌സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടെക്‌നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ബിസിനസ്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ കിരാന സ്റ്റോർ ഉടമകളിൽ നിന്നുള്ള വിജയഗാഥകൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കിരാന സ്റ്റോർ ഉടമകൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ പ്രചോദനവും തെളിവുമാണ് ഈ കഥകൾ.

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
7 അധ്യായങ്ങൾ | 2 hr 41 min
2m 59s
play
ചാപ്റ്റർ 1
Course Trailer

ഒരു ചെറിയ പലചരക്ക് കടയെ വിജയകരമായ ഒരു ബിസിനസ്സ് സംരംഭമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള അത്ഭുതകരമായ യാത്രയെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

10m 40s
play
ചാപ്റ്റർ 2
Introduction to Business & Business Owner

ഒരു ബിസിനസ്സ് ഉടമയുടെ ജോലിയും ഉത്തരവാദിത്തവും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ടാർഗെറ്റ് മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്നതും ഉൾപ്പെടെ, പലചരക്ക് സ്റ്റോർ ബിസിനസിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക.

46m 36s
play
ചാപ്റ്റർ 3
Understanding the Problems & Challenges in Business

പലചരക്ക് കട ഉടമകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പൊതുവായ പ്രശ്‌നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക, ബിസിനസ്സ് വിജയം നേടുന്നതിന് അവയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

57m 18s
play
ചാപ്റ്റർ 4
Making a Transformation Plan

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വളർച്ചയ്ക്കായി ഒരു പദ്ധതി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രോസറി ബിസിനസിനായി സമഗ്രമായ ഒരു പരിവർത്തന പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുക.

4m 50s
play
ചാപ്റ്റർ 5
Execution of Transformation

സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും, ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കലും പരിശീലനവും, മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രവും എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം

33m 23s
play
ചാപ്റ്റർ 6
The Transformation Story

പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ച വിജയകരമായ പലചരക്ക് കട ഉടമയിൽ നിന്ന് അനുഭവങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും മനസിലാക്കുക.

3m 34s
play
ചാപ്റ്റർ 7
You too can do this

യഥാർത്ഥ ജീവിത വിജയഗാഥകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ ലാഭകരമായ പലചരക്ക് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാമെന്നും വളർത്തിയെടുക്കാമെന്നും അറിയുക.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • സ്വയം തൊഴിൽ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക്.
  • പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രായപരിധിയുമില്ലാതെ ആർക്കും എടുക്കാവുന്ന ഒരു കോഴ്‌സാണ് ഇത്. എന്നിരുന്നാലും 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത്.
  • ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത് സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കോഴ്‌സ് പ്രയോജനകരമാണ്.
  • നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ടബ്ൾ ആണ്
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ കിരാന ഷോപ്പ് നടത്തുന്നതിന്റെ ബിസിനസ് അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും
  • ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും
  • ഈ ബിസിനസിൽ നല്ല ലാഭം ലഭിക്കാൻ പാലിക്കേണ്ട കടമകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത ഉണ്ടാകും.
  • കിരാന ഷോപ്പ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം
  • ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനായി സർക്കാർ വക ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ലോണുകളെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾ പഠിക്കും
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
13 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

സി എസ് സുധീറിനൊപ്പം പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ യാത്ര

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക