G Nandisha
G Nandisha
G Nandisha
🏭 Nandisha Farm, ചിക്കബല്ലാപൂർ
ഉപദേശകൻ സംസാരിക്കുന്നു
ಕನ್ನಡ
ഉപദേശക വൈദഗ്ദ്ധ്യം
ആട് & ചെമ്മരിയാട് വളർത്തൽ
പൂക്കൃഷി
കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
കൂടുതൽ കാണൂ
Meet Nandish, a visionary in sugandaraja flower farming. A medical shop owner turned farmer. He transformed half an acre of land into a fragrant flower garden, generating an impressive income. Connect, learn, and grow.
വ്യക്തിപരമാക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് G Nandisha ആയി സംസാരിക്കണോ?
കൂടുതൽ അറിയുക

ഇത് ശരിക്കും ലളിതമാണ്! കൂടുതൽ അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഉപദേശകനെ കുറിച്ച് G Nandisha

Hailing from Gouribidanoor, Chikkaballapur, Nandish is a remarkable farmer known for his diverse expertise. He's a fruit farmer, flower grower, sheep breeder, and nut cultivator, showcasing his all-round skills in agriculture. With a 6-acre land, he cultivates Sugandharaja flowers, earning 7 lakh per acre. He ventured into sheep farming, now...

... successfully managing over 100 sheep for extra income. Recently, he initiated nut cultivation in 2 acres. Nandish previously grew various seasonal fruits as well. His knowledge spans fruit farming, sheep breeding, flower cultivation, nut farming, and marketing crops at fair prices. Nandish exemplifies how farmers can boost income through hard work and versatility.

ജനപ്രിയ വിഷയങ്ങൾ

വിദഗ്ധരായ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശാലമായ കോഴ്‌സുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ffreedom appലെ മറ്റ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ
ffreedom app ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ലൈവ്ലിഹുഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരൂ

SMS വഴി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് നേടുക

ffreedom App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക