S Shivaramu
S Shivaramu
S Shivaramu
🏭 Honnadevi Farm, മാണ്ഡ്യ
ഉപദേശകൻ സംസാരിക്കുന്നു
ಕನ್ನಡ
ഉപദേശക വൈദഗ്ദ്ധ്യം
ക്ഷീര കൃഷി
കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ്
കൂടുതൽ കാണൂ
Meet S. Shivaramu, an outstanding farmer with over 50 years of experience producing silk, milk, and vermicompost. His 2-acre farm thrives with nutrient-rich earthworm manure, 1.5 acres of sericulture, and a dairy. Learn and grow from this agricultural genius.
വ്യക്തിപരമാക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് S Shivaramu ആയി സംസാരിക്കണോ?
കൂടുതൽ അറിയുക

ഇത് ശരിക്കും ലളിതമാണ്! കൂടുതൽ അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഉപദേശകനെ കുറിച്ച് S Shivaramu

S. Shivaramu, a remarkable farmer with expertise in three unique fields: silk, milk, and vermicomposting. For 32 years, he's been generating significant income from his 2-acre farm by producing and selling nutrient-rich...

... earthworm manure. Impressively, he's cultivated sericulture on 1.5 acres for 50 years and manages a dairy farm with 3 cows. With decades of experience, Shivaramu excels in all three domains, making him a true agricultural virtuoso.

ജനപ്രിയ വിഷയങ്ങൾ

വിദഗ്ധരായ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശാലമായ കോഴ്‌സുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ffreedom appലെ മറ്റ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ
ffreedom app ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ലൈവ്ലിഹുഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരൂ

SMS വഴി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് നേടുക

ffreedom App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക