കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: ഡയറി ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - പ്രതിമാസം 10 പശുക്കളിൽ നിന്നും 1.5 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

ഡയറി ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - പ്രതിമാസം 10 പശുക്കളിൽ നിന്നും 1.5 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കാം

4.5, 39.5k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
4 hr 5 min (13 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഡയറി ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - പ്രതിമാസം 10 പശുക്കളിൽ നിന്നും 1.5 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കാം

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
13 അധ്യായങ്ങൾ | 4 hr 5 min
11m 52s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ഡയറി ഫാമിംഗ് - ആമുഖം

ഡയറി ഫാമിംഗിനെയും അതിന്റെ സാധ്യതയുള്ള ലാഭത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുക

22m 23s
play
ചാപ്റ്റർ 2
ഡയറി കോഴ്‌സ് മെന്റർമാരുടെ ആമുഖം ക്ഷീരവ്യവസായത്തിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ

ഡയറി കോഴ്‌സ് മെന്റർമാരുടെ ആമുഖവും ക്ഷീരവ്യവസായത്തിൽ പൊതുവായി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും

11m 4s
play
ചാപ്റ്റർ 3
മൂലധനവും ധനകാര്യവും

ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ലഭ്യമായ മൂലധന ആവശ്യകതകൾ, വായ്പകൾ, സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക.

24m 42s
play
ചാപ്റ്റർ 4
കന്നുകാലികളും അവയുടെ ആരോഗ്യവും

കന്നുകാലികളുടെ പരിചരണവും അവയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷണത്തിനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

27m 53s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ഭൂമി ആവശ്യവും കാലിത്തൊഴുത്തും

കന്നുകാലി വളർത്തലിനായി ഭൂമിയുടെ ആവശ്യകതയും കാലിത്തൊഴുത്തു നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ.

13m 36s
play
ചാപ്റ്റർ 6
കാലിത്തീറ്റയും തീറ്റയും

നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികൾക്കുള്ള തീറ്റ, വെള്ളം, ഷെഡ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

18m 46s
play
ചാപ്റ്റർ 7
ജനങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യയും

കന്നുകാലി വളർത്തലിൽ ജനങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കുക.

19m 24s
play
ചാപ്റ്റർ 8
പാൽ ഉൽപ്പാദനവും വിതരണ മാനേജ്മെന്റും

പാൽ ഉൽപ്പാദനവും അവയുടെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ മെന്ററിൽ നിന്ന് അറിയുക.

20m 36s
play
ചാപ്റ്റർ 9
അധിക ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ

കന്നുകാലികാലിൽ നിന്ന് അധിക വരുമാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാമെന്നും പാലിൽ നിന്നും ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാകാമെന്നും മനസിലാക്കുക.

17m 37s
play
ചാപ്റ്റർ 10
വിലനിർണ്ണയവും സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെന്റും

കന്നുകാലി വളർത്തലിൽ ഓരോ ഈണം കന്നുകാലികളികളുടെയും വില എങ്ങനെ നിർണയിക്കാം എന്നും സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെന്റും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും അറിയുക.

7m 47s
play
ചാപ്റ്റർ 11
സർക്കാർ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും

കന്നുകാലി വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുക.

29m 5s
play
ചാപ്റ്റർ 12
ക്ഷീരവ്യവസായത്തിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ

ക്ഷീരവ്യവസായത്തിൽ പൊതുവായി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും അവ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാമെന്നും അറിയുക.

18m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 13
നിർദേശങ്ങൾ

കന്നുകാലി വളർത്തലുമായി ബന്ധപെട്ടു മെന്റർമാരിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും

നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

ഡയറി ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - പ്രതിമാസം 10 പശുക്കളിൽ നിന്നും 1.5 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കാം

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക