കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: എങ്ങനെ ഒരു മികച്ച ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കാം?. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

എങ്ങനെ ഒരു മികച്ച ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കാം?

4.5, 24.4k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 17 min (11 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

എങ്ങനെ ഒരു മികച്ച ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കാം?

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
11 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 17 min
8m 9s
play
ചാപ്റ്റർ 1
കോഴ്സിന്റെ ആമുഖം

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കോഴ്സിന്റെ ആമുഖം

4m 24s
play
ചാപ്റ്റർ 2
എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങേണ്ടത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങേണ്ടത്? അതിന്റെ ആവശ്യകതക്കളെ കുറിച്ചും വേണ്ട മാർഗനിർദേശങ്ങളും നേടുക.

5m 6s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ആമുഖം

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള ഒരു ആമുഖം

6m 40s
play
ചാപ്റ്റർ 4
വിവിധ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ

വിവിധ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനസിലാക്കുകയും അറിവ് നേടുകയും ചെയ്യുക

2m 28s
play
ചാപ്റ്റർ 5
എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങണം

എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങണം എന്ന് കോഴ്സിലൂടെ ഈ കോഴ്സിലൂടെ പഠിക്കുക

4m 42s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ പരിഗണിക്കാത്ത ഘടകങ്ങൾ

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ പരിഗണിക്കാത്ത ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവയെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുക

5m 35s
play
ചാപ്റ്റർ 7
ശരിയായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?

ശരിയായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നു അറിയുക

3m 53s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ പോർട്ട് ചെയ്യാം ?

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഈ കോഴ്സിലൂടെ അറിയുക

14m 57s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് - ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് എങ്ങനെയാണ്?

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് - ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതിനു ആവശ്യമായ അറിവ് നേടുക

7m 10s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാം?

നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാം എന്ന് അറിയുക

12m 11s
play
ചാപ്റ്റർ 11
ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിനെക്കുറിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിനെക്കുറിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അറിയുക

നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
How To Choose The Best Health Insurance Policy?
on ffreedom app.
14 April 2024
Issue Date
Signature
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ഈ കോഴ്‌സ് ₹599-ന് വാങ്ങുകയും ffreedom appൽ ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യാം

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

ഇൻഷുറൻസ് , നിക്ഷേപങ്ങൾ
ശരിയായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
നിക്ഷേപങ്ങൾ , പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം കോഴ്‌സ്
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
ഇൻഷുറൻസ് , കൃഷിക്കുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ
കന്നുകാലി ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം: ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
ഇൻഷുറൻസ് , പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ്
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
നിക്ഷേപങ്ങൾ , റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ്
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി (POMIS) - സ്ഥിരമായ വരുമാനത്തിനായി നിക്ഷേപിക്കുക
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
നിക്ഷേപങ്ങൾ , പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കോഴ്സ് - ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആകൂ
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
ഇൻഷുറൻസ് , പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
ടേം ഇൻഷുറൻസ് കോഴ്‌സ്
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
Download ffreedom app to view this course
Download