കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: റംബുട്ടാൻ ഫ്രൂട്ട് ഫാമിംഗ് കോഴ്സ്- ഒരു വിളവെടുപ്പിൽ നിന്ന് 4 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

റംബുട്ടാൻ ഫ്രൂട്ട് ഫാമിംഗ് കോഴ്സ്- ഒരു വിളവെടുപ്പിൽ നിന്ന് 4 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കാം

4.5, 362 റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 37 min (14 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

റംബുട്ടാൻ ഫ്രൂട്ട് ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനും കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ വഴികാട്ടിയാണ്. റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ മുതൽ അവ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും വിളവെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച രീതികൾ വരെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഈ കോഴ്‌സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിളവും ലാഭവും എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നും വിജയകരമായ റംബുട്ടാൻ കർഷകനാകാമെന്നും ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ കോഴ്‌സിൽ, റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങളുടെ നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും അവ ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടും കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. വിത്ത് മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങൾ എങ്ങനെ വളർത്താമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും, മികച്ച മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും, ശരിയായ വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, നിങ്ങളുടെ മരങ്ങൾ നടുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യൽ എന്നിവ പഠിക്കും.

വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിരമായ രീതികൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതുൾപ്പെടെ, ഇന്ത്യയിലെ റംബുട്ടാൻ കൃഷിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. റംബുട്ടാൻ പഴ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് മുതൽ വിപണനം, വിൽപന എന്നിവ വരെയുള്ള എല്ലാ അവശ്യ വശങ്ങളും കോഴ്‌സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

വിജയകരമായ റംബൂട്ടാൻ കർഷകനും MBA ബിരുദധാരിയുമായ പ്രദീപ് ജോഷാണ് ഈ റംബൂട്ടാൻ ഫ്രൂട്ട് ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സിന്റെ മാർഗദർശി. ഗുണനിലവാരമുള്ള റമ്പൂട്ടാൻ കൃഷിയിലെ തന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും അനുഭവവും അദ്ദേഹം പങ്കിടുന്നു.

ഈ റംബുട്ടാൻ ഫ്രൂട്ട് ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങൾ വിജയകരമായി വളർത്താനും കൃഷി ചെയ്യാനും വിൽക്കാനുമുള്ള അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു കർഷകനോ തുടക്കക്കാരനോ ആകട്ടെ, റംബൂട്ടാൻ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതിനും വിജയിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായതെല്ലാം ഈ കോഴ്‌സിൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തിന് കാത്തിരിക്കണം? ഇന്ന് തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യൂ, റംബുട്ടാൻ പഴ കൃഷി ആരംഭിക്കാം!

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
14 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 37 min
2m 49s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

റംബുട്ടാൻ ഫ്രൂട്ട് ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വ അവലോകനം നൽകുന്നു.

1m 44s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവിനെ കാണുക

നിങ്ങളുടെ കോഴ്‌സ് ഉപദേശകനുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഈ മൊഡ്യൂൾ നൽകുന്നു, കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം, വൈദഗ്ദ്ധ്യം, അനുഭവം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

9m 31s
play
ചാപ്റ്റർ 3
മാങ്കോസ്റ്റിൻ പഴ കൃഷി- അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ

റംബുട്ടാൻ ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ നൽകും

9m 48s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ഭൂമി, കാലാവസ്ഥ, കാലാവസ്ഥാ ആവശ്യകതകൾ

റംബുട്ടാൻ കായ്കൾ വളർത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണും, പരമാവധി വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

4m 45s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ആവശ്യമായ മൂലധനം, വായ്പ, സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങൾ

റംബൂട്ടാൻ ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മൂലധനത്തെയും വായ്പയെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ലഭ്യമായ സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങളും അറിയാം.

4m 15s
play
ചാപ്റ്റർ 6
മാങ്കോസ്റ്റിൻ പഴവർഗങ്ങൾ

ഈ മൊഡ്യൂൾ റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങളുടെ ജീവിത ചക്രവും അവയുടെ വലിപ്പം, നിറം, സ്വാദും എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ സവിശേഷതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

9m 2s
play
ചാപ്റ്റർ 7
മാംഗോസ്റ്റീന്റെ ജീവിത ചക്രം

വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങളുടെ ജീവിതചക്രം ഈ മൊഡ്യൂൾ നൽകുന്നു.

9m 33s
play
ചാപ്റ്റർ 8
തൊഴിൽ & നടീൽ

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, റംബുട്ടാൻ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം, തൊഴിലാളികളുടെ ചെലവ്, തോട്ടത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

7m 54s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ജലസേചനവും വളവും

റംബുട്ടാൻ കൃഷിയിൽ ആവശ്യമായ വെള്ളത്തിന്റെയും വളങ്ങളുടെയും തരം, ജലസേചനത്തിന്റെയും വളപ്രയോഗത്തിന്റെയും ആവൃത്തി എന്നിവ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

7m 45s
play
ചാപ്റ്റർ 10
മൂല്യവർദ്ധന, വിലനിർണ്ണയം & രോഗ മാനേജ്മെന്റ്

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങളുടെ മൂല്യവർദ്ധനവും വിലനിർണ്ണയ തന്ത്രങ്ങളും റംബുട്ടാൻ കൃഷിയിലെ സാധാരണ രോഗങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

8m 31s
play
ചാപ്റ്റർ 11
വിളവെടുപ്പ്, പാക്കിംഗ്, ഗതാഗതം

ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങൾ വിളവെടുക്കുന്നതിനും പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച രീതികൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

8m 49s
play
ചാപ്റ്റർ 12
ഡിമാൻഡ്, സപ്ലൈ ചെയിൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് & കയറ്റുമതി

റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ്, റംബുട്ടാൻ കൃഷിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിതരണ ശൃംഖല, റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങളുടെ മികച്ച വിപണന, കയറ്റുമതി തന്ത്രങ്ങൾ.

5m 52s
play
ചാപ്റ്റർ 13
വരുമാനവും ചെലവും

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ്, വില, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ROI എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ റംബൂട്ടാൻ കൃഷിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വരുമാനവും ചെലവും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

5m 7s
play
ചാപ്റ്റർ 14
വെല്ലുവിളികളും ഉപദേശകന്റെ ഉപദേശവും

റംബൂട്ടാൻ കർഷകർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുന്നതിനും റംബുട്ടാൻ പഴ കൃഷി ബിസിനസിൽ വിജയിക്കുന്നതിനുമുള്ള മെന്ററുടെ ഉപദേശം ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
people
  • കർഷകരും കാർഷിക സംരംഭകരും
  • അവരുടെ അറിവ് വികസിപ്പിക്കാനോ മെച്ചപ്പെടുത്താനോ ശ്രമിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള റംബുട്ടാൻ പഴ കർഷകർ 
  • വിദേശ പഴങ്ങൾ വളർത്താൻ താൽപ്പര്യമുള്ള തോട്ടക്കാർ
  • റംബുട്ടാൻ കൃഷിയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാർഷിക വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രൊഫഷണലുകളും 
  • ലാഭകരവും സുസ്ഥിരവും പ്രതിഫലദായകവുമായ ബിസിനസ്സ് അവസരത്തിനായി തിരയുന്ന ഏതൊരാളും
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
self-paced-learning
  • റംബുട്ടാൻ പഴത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ അതിന്റെ വിപണിയും 
  • മികച്ച രീതികൾ ഉൾപ്പെടെ, വിത്ത് മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ റംബുട്ടാൻ പഴങ്ങൾ എങ്ങനെ വളർത്താമെന്ന് മനസിലാക്കാം
  • ജൈവവും സുസ്ഥിരവുമായ രീതികൾ ഉൾപ്പെടെ, ഇന്ത്യയിലെ റമ്പൂട്ടാൻ കൃഷിക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ
  • വിളവെടുപ്പ്, വിപണനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള റംബുട്ടാൻ പഴ കൃഷിയുടെ അവശ്യ വശങ്ങൾ
  • വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും റംബുട്ടാൻ ഫ്രൂട്ട് ഫാമിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കാനും പഠിക്കൂ
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Rambutan Fruit Farming Course- Earn up to 4 Lakhs per harvest
on ffreedom app.
20 May 2024
Issue Date
Signature
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ഈ കോഴ്‌സ് ₹599-ന് വാങ്ങുകയും ffreedom appൽ ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യാം

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

പഴ കൃഷി
ആപ്പിൾ ഫാമിംഗ് കോഴ്സ്- ഏക്കറിന് 9 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കാം
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ് , പച്ചക്കറി കൃഷി
1 ഏക്കർ കാർഷിക ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാസത്തിൽ 1 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുക
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
ആട് & ചെമ്മരിയാട് വളർത്തൽ , തേനീച്ച വളർത്തൽ
സംയോജിത ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - കൃഷിയിൽ നിന്ന് 365 ദിവസവും സമ്പാദിക്കു
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ് , സംയോജിത കൃഷി
പ്ളാൻ്റ് നഴ്സറി ബിസിനസ്സ് കോഴ്സ്
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
ക്ഷീര കൃഷി , സംയോജിത കൃഷി
ഡയറി ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - പ്രതിമാസം 10 പശുക്കളിൽ നിന്നും 1.5 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കാം
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
പോൾട്രീ ഫാമിങ് , സംയോജിത കൃഷി
കോഴി വളർത്തൽ കോഴ്സ്
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
കൃഷിക്കുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ , ലോണുകളും കാർഡുകളും
സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അഗ്രി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ടിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം?
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
Download ffreedom app to view this course
Download